Logo

CABECERANormativa reguladora

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), relatiu al deure d'informació, s'exposen a continuació les dades següents:

 • Denominació: Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
 • Domicili: Navellos, 14. València (Valencia).
 • Correu electrònic:administracion@antifraucv.es
 • Telèfon: 962787450
 • Fax:

2. ÚS DE LA SEU ELECTRÒNICA

L'accés i l’ús de la seu electrònica us atribueix la condició d'USUARI, que accepteu, des d’aquest accés i ús, les condicions generals d'ús ací reflectides.

La seu electrònica proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, procediments o tràmits administratius (d'ara endavant, "els continguts") en Internet pertanyents a l'entitat.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de la seu electrònica. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que calga per a poder realitzar sol·licituds telemàtiques de tràmits administratius o bé conèixer determinats serveis o continguts.

Requisits:

 • Per a poder accedir als tràmits d'aquesta seu electrònica a través de certificat electrònic, s'admeten els certificats digitals emesos pels prestadors de serveis reconeguts.
 • Per als supòsits en què l'usuari no té un certificat electrònic dels admesos, s’ha de donar d'alta mitjançant el formulari de registre i després ha d'acreditar-ne la identitat de forma presencial en l'entitat. L'usuari és responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, s’indica a l'usuari una contrasenya de la qual és responsable i aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que aquesta entitat ofereix a través de la seu electrònica i amb caràcter enunciatiu, però no limitador, a no emprar-los per a:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;
 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic i il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
 3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics d'aquesta entitat, dels proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys abans esmentats;
 4. Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic o l'usuari i la contrasenya d'altres usuaris.

3. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades, d'ara en avant RGPD) i pel Real Decret- llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, que deroga els arts. 40, 43, 44, 45, 47, 48 i 49 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la present seu electrònica es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure tractar-los amb confidencialitat. A estos efectes, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. La dita entitat ha establit tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels dades facilitats pels usuaris.

Per part del ciutadà, la visita s'efectua de forma anònima.

Els ciutadans només hauran de proporcionar les dades personals imprescindibles per a poder accedir a aquells servicis de la web que disposen de gestió o tràmit específic per a la prestació del servici sol·licitat.

Estes dades s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament que realitza la present seu electrònica segons l'article 30 del RGPD i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establida pel RGPD sobre protecció de dades de caràcter personal i la resta de disposicions d'aplicació.

La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades y/o el compliment d'una obligació legal y/o el compliment d'una missió realitzada en interés públic y/o la protecció d'interessos vitals y/o l'execució d'un contracte, segons establix el RGPD en l'article 6.

El termini de conservació de les dades dependrà d'allò que s'ha especificat per a cada tractament de dades personals. No obstant això, en les que procedisca serà aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació.

Les dades demanats únicament seran objecte de cessió, si és el cas, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb el que preveu l'esmentada legislació, o en cas de supòsit legal.

Les persones les dades personals de les quals siguen tractats per la dita entitat podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, quan procedisca, en la forma prevista en el RGPD davant de la unitat responsable del fitxer, a través del formulari de la seu electrònica o per mitjà d'una sol·licitud dirigida a esta entitat.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny de la seu electrònica, el codi font, tots els continguts i la resta de signes distintius que hi apareixen —entesos aquests, i sense que aquesta enumeració tinga caràcter limitadora, els textos, les fotografies, les il·lustracions, els gràfics, el programari, les bases de dades, els dissenys gràfics, els continguts audiovisuals i sonors i també els noms, els logos i les marques accessibles a través d'aquesta seu— pertanyen a aquesta entitat i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense l'autorització d'aquesta entitat.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d'aquesta entitat. Pot visualitzar els elements de la seu electrònica i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur de l’ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, únicament i exclusivament, per a l’ús personal i privat. L'usuari ha d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiga instal·lat en la seu electrònica.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Aquesta entitat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i dels perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la seu electrònica o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d'haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

6. MODIFICACIONS

Aquesta entitat es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en la seu electrònica. Pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i els serveis que s’hi presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats en la seu electrònica.

7. ENLLAÇOS

En el cas que la seu electrònica habilite enllaços cap a altres llocs d'Internet, aquesta entitat no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas aquesta entitat assumeix cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garanteix la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implica cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Portal de transparència

A través de la informació publicada en el portal de transparència, aquesta entitat atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establit per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per a facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, com també la identificació i la localització.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal i qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquesta seu electrònica és la llei espanyola.
Torna


PIE DE PAGINA

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Navellos, 14. València (Valencia). Tel: 962787450.