Logo

CABECERAProtecció de dades


Política de privacitat


D'acord amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD) i la LOPDGDD, s'informa els usuaris que envien les seues dades a través del present lloc web que el responsable de tractament és l'Entitat Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.


El Responsable de tractament únicament tractarà les dades dels usuaris que accedisquen a algun dels serveis o tràmits per a la finalitat exclusiva prevista en cada formulari associat al tràmit que es realitze, de conformitat amb la regulació establida pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i la LOPDGDD, així com altres disposicions d'aplicació en la matèria.


Les dades sol·licitades seran els exclusivament imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat i s'incorporaran a les corresponent activitats de tractament titularitat de l'Entitat . El registre d'activitats de tractament amb els seus corresponents responsables municipals es troba en: https://www.antifraucv.es/.


La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d'una obligació legal i/o el compliment d'una missió realitzada en interés públic i/o la protecció d'interessos vitals i/o l'execució d'un contracte.


El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals, així com del que s'estableix en la normativa d'aplicació.


Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb el que es preveu en la citada legislació.


Les persones les dades personals de les quals siguen tractats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, en la forma prevista en la legislació vigent sobre la matèria, davant l'Entitat Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana a través de l'adreça de correu electrònic administracion@antifraucv.es. Així mateix tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


L'Entitat Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana guardarà el degut deure de confidencialitat de les dades aportades pels interessats. D'igual manera aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.
Torna


PIE DE PAGINA

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Navellos, 14. València (Valencia). Tel: 962787450.