Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

Queixes i Suggeriments

Escut de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica > Queixes i Suggeriments

Queixes i Suggeriments

Descripció

L'objecte d'aquest tràmit és oferir als ciutadans un canal de comunicació amb l'Agència Valenciana Antifrau perquè formulen aquelles queixes i suggeriments que estimen oportunes. 

En compliment de l'Article 38.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic i l'article 3.2 e) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11 / 2007, a través d'aquesta seu electrònica s'haurà de garantir l'accés als mitjans disponibles per a la presentació de queixes i suggeriments. 

Les queixes i suggeriments presentats per correu electrònic ó a través d'Internet hauran d'estar subscrites amb la signatura electrònica de l'interessat. Així mateix, els usuaris rebran constància de la seua presentació a través del mitjà que indiquen en la formulació de les seues queixes i suggeriments. 

No es consideraran mitjans per a la formulació de queixes i suggeriments els serveis d'assessorament electrònic a l'usuari per a la correcta utilització de la seu, sense perjudici de la seua obligació, quan existeixen, d'atendre els problemes que susciten els ciutadans.

No tenen la consideració de queixes, a l'efecte d'aquest tràmit, les denúncies presentades davant aquesta Agència per les persones denunciants.
Les queixes no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seua interposició paralitzarà els terminis establits en la normativa vigent. Aquestes queixes no condicionen, de cap manera, l'exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguen exercitar els que figuren en ell com a interessats.

Qui pot realitzar el tràmit

Qualsevol persona física o jurídica.

Terminis:

Termini de presentació de la queixa ó suggerència

No hi ha un termini per a la presentació de la queixa ó suggerència per part de la persona interessada.

Terminis de resolució del tràmit

Per al cas que no hi haja termini específic de resolució, el màxim serà de tres mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o organisme competent per a la seua tramitació, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa aplicable

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Realització del tramit

A - Realització del tramit per internet

A través del tràmit existent a aquest efecte en la seu electrònica (https://sede.antifraucv.es)

Indicacions:

Per a realitzar la Sol·licitud Presentació d'Escrit de forma electrònica, cal que el sol·licitant compte amb un certificat digital expedit per un prestador de serveis de certificació autoritzat, DNI electrònic, o usuari i clau d'aquesta seu electrònica.

Documentació necessària per a realitzar el tràmit mitjançant internet:

 • Imprès de sol·licitud degudament omplit.
 • Document d'Identificació del Representant, en cas que hi haja representació de la persona interessada.
 • Document de representació, en cas que hi haja representació de la persona interessada.
 • Una altra documentació que corresponga.

B - Realització del tràmit de forma presencial

En les oficines de l'Agència Valenciana Antifrau.

Documentació necessària per a ralitzar el tràmit presencialment:

 • Imprès de sol·licitud degudament omplit.
 • Document d'Identificació de la persona interessada.
 • Document d'Identificació del Representant, en cas que hi haja representació.
 • Document de representació, en cas que hi haja representació de la persona interessada.
 • Una altra documentació qué corresponga.
   

Direcció on realitzar el tràmit:

Dirección CALLE Navellos, 14. València (Valencia).

Telf:

962787450

Horari:

De 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00

Costos:

No té taxes o impostos associats.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU - Q4601431B
C\ Navellos 14 Porta 3
46003 Valéncia (Valéncia)
Precarga de imagen Precarga de imagen