Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

Registro Electrónico/Presentación Instancia General

Escut de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica > Registro Electrónico/Presentación Instancia General

Registro Electrónico/Presentación Instancia General

Descripció

La instància general és l'instrument que l'Agència Valenciana Antifrau posa a la disposició dels ciutadans perquè puguen presentar una sol·licitud sobre assumptes de competència de l'Agència, sempre que no existisca un model normalitzat específic per al tràmit que desitja realitzar.

Abans d'utilitzar aquest tràmit, és important comprovar que no existeix una fitxa de tràmit específica, amb el seu corresponent imprés, per a la gestió concreta que realitzarà, amb la finalitat d'evitar requeriments d'aportació de documentació, esmena, etc. que puguen dilatar el procediment.

Qui pot realitzar el tràmit

Qualsevol persona té dret a presentar davant l'Agència Valenciana Antifrau una sol·licitud, escrit o comunicació sota la forma que trie lliurement, sense més requisit que incloure la informació que exigeix l'article 66.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC):

 1. Nom i cognoms de l'interessat i, en el seu cas, de la persona que el represente.
 2.  Identificació del mig electrònic, o en defecte d'això, lloc físic en què desitja que es practique la notificació. Addicionalment, els interessats podran aportar la seua adreça de correu electrònic i/o dispositiu electrònic amb la finalitat que l'Agència li avise de l'enviament o posada a la disposició de la notificació.
 3. Fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat, la sol·licitud.
 4. Lloc i data.
 5. Signatura del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seua voluntat expressada per qualsevol mitjà.
 6. Direcció, Àrea o Unitat Administrativa a la qual es dirigeix.

 

Terminis:

Termini de presentació de la sol·licitud.

No hi ha un termini per a la presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada.

Terminis de resolució del tràmit.

Per al cas que no hi haja termini específic de resolució, el màxim serà de tres mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o organisme competent per a la seua tramitació, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa aplicació

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Capítol III. Dret d'accés a la informació pública.
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Realització del tramit

A - Realització del tramit per internet

A través de la seu electrònica https://sede.antifraucv.es, 24 hores al dia, tots els dies de l'any.

Per a realitzar la Sol·licitud Presentació d'Escrit de manera electrònica, és necessari que el sol·licitant compte amb un certificat digital expedit per un prestador de serveis de certificació autoritzat, DNI electrònic, o usuari i clau d'aquesta seu electrònica.

Documentació necessària per a realitzar el tràmit mitjançant internet:

 • Imprès de sol·licitud degudament omplit.
 • Document d'Identificació del Representant, en cas que hi haja representació de la persona interessada.
 • Document de representació, en cas que hi haja representació de la persona interessada.
 • Una altra documentació que corresponga.

B - Realització del tràmit de forma presencial

En les oficines de l'Agència Valenciana Antifrau.

Documentació necessària per a ralitzar el tràmit presencialment:

 • Imprès de sol·licitud degudament omplit.
 • Document d'Identificació de la persona interessada.
 • Document d'Identificació del Representant, en cas que hi haja representació.
 • Document de representació, en cas que hi haja representació de la persona interessada.
 • Una altra documentació qué corresponga.
   

Direcció on realitzar el tràmit:

Dirección Carrer Navellos, 14. València (Valencia).

Telf:

962787450

Horari:

De 09:00 a 14:00 
 

Costos:

No té taxes o impostos associats.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU - Q4601431B
C\ Navellos 14 Porta 3
46003 Valéncia (Valéncia)
Precarga de imagen Precarga de imagen