Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

Protecció del denunciant

Escut de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica > Protecció del denunciant

Protecció del denunciant

Descripció

La sol·licitud de protecció de la persona denunciant és un dels instruments jurídics que l'Agència Valenciana Antifrau posa a la disposició de les persones físiques i jurídiques que es troben en els supòsits de l'article 14 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, i l'article 41 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència.

 Abans d'utilitzar aquest tràmit, és important comprovar que l'objecte de la denúncia es troba en l'àmbit d'actuació d'aquesta Agència (article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana), i per tant, és de competència d'aquesta.

Qui pot realitzar el tràmit

Pot presentar una sol·licitud qualsevol persona física o jurídica, que comunique fets o conductes, presumiblement fraudulents o corruptes, que poden donar lloc a l'exigència de responsabilitats legals, davant la pròpia Agència o qualsevol altre òrgan administratiu, el Ministeri Fiscal o l'autoritat judicial. S'assimilen a les persones denunciants, a aquest efecte, totes aquelles que alerten, comuniquen o revelen informacions d'aquest tipus. 

 • Nom i cognoms de la persona denunciant i, en el seu cas, de la persona que ho represente.
 • Identificació del mig electrònic, o en defecte d'això, per al cas de persones físiques, lloc físic en què desitja que es practique la notificació. Addicionalment, els interessats podran aportar la seua adreça de correu electrònic i/o dispositiu electrònic amb la finalitat que l'Agència li avise de l'enviament o posada a la disposició de la notificació.
 • Denúncia, fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat, la sol·licitud.
 • Lloc i data.
 • Signatura del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seua voluntat expressada per qualsevol mitjà. 

Documentació a aportar

Podrà aportar qualsevol documentació que es considere necessària en funció de la petició realitzada. 

Termini de presentació

Obert durant tot l'any.

 TERMINI DE RESOLUCIÓ

La resolució haurà d'emetre's dins del termini dels tres mesos següents a la presentació de la sol·licitud de protecció, si bé aquest termini podrà suspendre's en els supòsits previstos en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Quan la complexitat de l'assumpte l'aconselle, l'esmentat termini podrà ampliar-se, motivadament, per un termini no superior a altres tres mesos. En tot cas, la falta de resolució expressa en els procediments relacionats amb la protecció a la persona denunciant tindrà efectes desestimatoris.

 Normativa d'aplicació

 • Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. 
 • Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. 
 • Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió. 

Formes per a la realització del tràmit

A-. Realització del tràmit per internet:

A través del tràmit concret (Protecció denunciants) de la seu electrònica de l'Agència Valenciana Antifrau, 24 hores al dia, tots els dies de l'any.

Per a realitzar la sol·licitud de presentació d'un escrit de manera electrònica, és necessari que el sol·licitant compte amb un certificat digital expedit per un prestador de serveis de certificació autoritzat o DNI electrònic.

 • Documentació necessària per a realitzar el tràmit per internet:
 • Imprés de sol·licitud degudament emplenat.
 • Document d'identificació del representant, en cas que existisca representació de la persona interessada.
 • Document de representació, en cas que existisca representació de l'interessat.
 • Una altra documentació que corresponga. 

B-. Realització del tràmit presencialment:

Personant-se Agència Antifrau Valenciana, situada en C/ Navellos, 14, porta 3, CP 46003 de València, prèvia cita.

Telf: 962787450

Documentació necessària per a realitzar el tràmit presencialment:

 • Imprés de sol·licitud degudament emplenat.
 • Document d'identificació de l'interessat.
 • Documents d'identificació del representant, en el seu cas.
 • Una altra documentació que corresponga. 

C-. Altres formes de presentació:

En qualsevol altra de les formes i llocs previstos en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  dirigint-se a:

Direcció d'Assumptes Jurídics de l'Agència Valenciana Antifrau

C/ Navellos, 14, porta 3

46003 València

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU - Q4601431B
C\ Navellos 14 Porta 3
46003 Valéncia (Valéncia)
Precarga de imagen Precarga de imagen