Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

Exercici de Drets en matèria de Protecció de Dades

Escut de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica > Exercici de Drets en matèria de Protecció de Dades

Exercici de Drets en matèria de Protecció de Dades

Descripció

L'objecte d'aquest tràmit és posar a la disposició de la *ciudadania un procediment per a atenció de les sol·licituds d'exercici de drets en protecció de dades, segons el que es preveu en els articles 15 a 22 del Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els articles 12 a 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Qui pot realitzar el tràmit

Qualsevol persona té dret a presentar davant l'Agència Valenciana Antifrau una sol·licitud, escrit o comunicació sota la forma que trie lliurement, sense més requisit que incloure la informació que exigeix l'article 66.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (*LPAC):

 • Nom i cognoms de l'interessat i, en el seu cas, de la persona que el represente.
 • Identificació del mig electrònic, o en defecte d'això, lloc físic en què desitja que es practique la notificació. Addicionalment, els interessats podran aportar la seua adreça de correu electrònic i/o dispositiu electrònic amb la finalitat que l'Agència li avise de l'enviament o posada a la disposició de la notificació.
 • Fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat, la sol·licitud.
 • Lloc i data.
 • Signatura del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seua voluntat expressada per qualsevol mitjà.
 • Direcció, Àrea o Unitat Administrativa a la qual es dirigeix.

Terminis:

Termini de presentació de la sol·licitud

No hi ha un termini per a la presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada.
 

Terminis de resolució del tràmit

El responsable del tractament està obligat a resoldre la sol·licitud de la persona interessada sense dilació indeguda i a tot tardar en el termini d'un mes des de la recepció d'aquesta, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini altres dos mesos més. Transcorregut el termini sense que de manera expressa es responga a la petició, la persona interessada podrà interposar la reclamació prevista en l'article 37 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.

Efectes del silenci

Transcorregut el termini sense que de manera expressa es responga a la petició, la persona interessada podrà interposar la reclamació prevista en l'article 37 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.

Normativa aplicació

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • Dret d'accés: regulat en l'art. 13 de la EL 3/2018, i art. 15 RGPD, l'interessat tindrà dret a obtindre del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals, en els termes establits en la normativa assenyalada anteriorment.
  • Dret de rectificació: regulat en l'art. 14 de la EL 3/2018, i els art. 16 i 19 del RGPD, l'interessat tindrà dret a obtindre sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concernisquen. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat tindrà dret al fet que es completen les dades personals que siguen incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.).
  • Dret de supressió: «el dret a l'oblit» regulat en l'art. 15 de la EL 3/2018, i art. 17 i 19 del RGPD, L'interessat tindrà dret a obtindre sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concernisquen, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concórrega alguna de les circumstàncies assenyalades en els termes assenyalats en la normativa citada.
  • Dret a la portabilitat de les dades: regulat en l'art. 17 de la EL 3/2018, i art. 20 RGPD, l'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbisquen, que haja facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedisca el responsable al qual li'ls haguera facilitats, en els termes assenyalats en la normativa citada.
  • Dret de limitació: regulat en l'art. 16 de la EL 3/2018 i en l'art. 18 RGPD, la persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions assenyalades en la normativa citada.
  • Dret d'oposició: regulat en l'art. 18 de la EL 3/2018, i art. 21 RGPD, l'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment,per motius relacionats amb la seua situació particular, al fet que dades personals que el concernisquen siguen objecte d'un tractament, en els termes assenyalats en la normativa citada.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: regulat en l'art. 18 de la EL 3/2018 i en l'art. 22 del RGPD, tot interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils,que produïsca efectes jurídics en ell o l'afecte significativament de manera similar, en els termes assenyalats en la normativa citada.

A-.Realització del tràmit per internet

A través del tràmit existent a aquest efecte en la seu electrònica.

Indicacions:

Per a realitzar la presentació de forma electrònica, és necessari que el sol·licitant compte amb un certificat digital expedit per un prestador de serveis de certificació autoritzat, DNI electrònic, o usuari i clau d'aquesta seu electrònica.

Documentació necessària per a realitzar el tràmit per internet:

 • Instància, degudament firmada, en la qual s'especifique el dret que desitja ser exercit dels establits en el Reglament General de Protecció de dades.
 • Identificació de les dades sobre els quals es vol exercir els drets.
 • Document d'Identificació del Representant, en cas que existisca representació de la persona interessada.
 • Document de representació, en cas que existisca representació de la persona interessada.
 • Una altra documentació que corresponga.

B - Realització del tràmit presencialment

En les oficines de l'Agència Valenciana Antifrau.

Documentació necessària per a realitzar el tràmit presencialment:

 • Instància, degudament firmada, en la qual s'especifique el dret que desitja ser exercit dels establits en el Reglament General de Protecció de dades.
 • Identificació de les dades sobre els quals es vol exercir els drets.
 • Document d'Identificació de l'interessat.
 • Document d'Identificació del Representant, en cas que existisca representació de la persona interessada.
 • Document de representació, en cas que existisca representació de la persona interessada.
 • Una altra documentació que corresponga.

Direcció on realitzar el tràmit:

Carrer Navellos, 14. València (Valencia).

Telf: 962787450

Horari:

De 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00

Costos:

No té taxes o impostos associats.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU - Q4601431B
C\ Navellos 14 Porta 3
46003 Valéncia (Valéncia)
Precarga de imagen Precarga de imagen