Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

Sol·licitud d'Expediente sancionador

Escut de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica > Sol·licitud d'Expediente sancionador

Sol·licitud d'Expediente sancionador

Descripció

El procediment sancionador s'inicia d'ofici per l'Agència Valenciana Antifrau quan existeixen indicis de la comissió d'alguna infracció, lleu, greu o molt greu, de les relacionades en l'article 18 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, podent comportar la imposició d'alguna de les sancions a què es refereix l'article 19 de la citada Llei.

Són responsables de les infraccions, fins i tot a títol de simple inobservança, les persones físiques o jurídiques, qualsevol que siga la seua naturalesa, les autoritats, directius i el personal al servei de les institucions, administracions públiques i entitats incloses dins de l'àmbit d'actuació de l'Agència, conforme a l'article 3 d'aquesta Llei, que realitzen accions o que incórreguen en omissions tipificades com a tals mediant dol, culpa o negligència.

Qui pot iniciar el tràmit

El procediment s'inicia sempre d'ofici, bé per iniciativa pròpia o com a conseqüència de petició raonada d'altres òrgans o denúncia.

En el supòsit de petició raonada d'un altre òrgan, la sol·licitud haurà de contindre la identificació de l'òrgan sol·licitant i, en el seu cas, de la persona que el represente i capacitat de representació, la identificació del mitjà electrònic o en el seu cas lloc físic en què desitja que es practique la notificació, la signatura del sol·licitant, i a més, en la mesura que siga possible, la persona o persones presumptament responsables, les conductes o fets que pogueren constituir infracció administrativa i la seua tipificació, així com el lloc, la data, dates o període de temps continuat en què els fets es van produir.

En el supòsit de denúncia, la mateixa haurà d'expressar el relat dels fets que es posen en coneixement de l'Agència. Quan aquests fets pogueren constituir una infracció administrativa, recolliran, si pot ser, la data de la seua comissió i la identificació dels presumptes responsables.

Documentació a aportar

Es podrà aportar qualsevol documentació que es considere necessària en funció de la petició realitzada.

Termini de presentació

Obert durant tot l'any.

Termini de resolució

El termini per a resoldre el procediment sancionador no podrà excedir sis mesos des que es va adoptar la resolució d'inici. Aquest termini podrà ampliar-se en casos complexos de forma motivada durant sis mesos més. 

Normativa d'aplicació

 • Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
 • Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Formes per a la realització del tràmit

A-. Realització del tràmit per internet

A través del tràmit concret (procediment sancionador) situat en la seu electrònica de l'Agència Valenciana Antifrau, 24 hores al dia, tots els dies de l'any.

Per a realitzar la sol·licitud de presentació d'un escrit de manera electrònica, és necessari que el sol·licitant compte amb un certificat digital expedit per un prestador de serveis de certificació autoritzat o DNI electrònic.

Documentació necessària per a realitzar el tràmit per internet:

 • Imprés de sol·licitud degudament emplenat.
 • Document d'identificació del sol·licitant.
 • Document d'identificació del representant del sol·licitant si escau i acreditació de la capacitat per a exercir la representació.
 • Una altra documentació que corresponga.

B - Realització del tràmit presencialment

Personant-se en l'Agència Antifrau Valenciana situada en C/ Navellos, 14, porta 3 - 46003 València, prèvia cita. Telf: 962787450

La documentació necessària per a realitzar el tràmit presencial és la mateixa que per al tràmit per internet.
 

C - Altres formes de presentació

A través de qualsevol altra de les formes i llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'escrit es dirigirà a la Direcció d'Assumptes Jurídics de l'Agència Valenciana Antifrau, C/ Navellos, 14, porta 3, 46003 València.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU - Q4601431B
C\ Navellos 14 Porta 3
46003 Valéncia (Valéncia)
Precarga de imagen Precarga de imagen