Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

Responsable Sistema Intern Informació

Escut de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica > Responsable Sistema Intern Informació

Responsable Sistema Intern Informació

Descripció

Aquest procediment es tramitarà en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, quan disposa la creació per cada entitat o organisme obligats per la citada Llei d'un Sistema intern d'informació (SII), que abasta la implementació d'un canal, un Responsable d'aquest Sistema i d'un procediment a seguir.

En concret, el Responsable del Sistema intern d'informació es regula en l'article 8 de la Llei 2/2023, del qual destaca el seu apartat 3, que literalment indica:  

“3. Tant el nomenament com el cessament de la persona física individualment designada, així com de les integrants de l'òrgan col·legiat hauran de ser notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., o, si escau, a les autoritats o òrgans competents de les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues respectives competències, en el termini dels deu dies hàbils següents, especificant, en el cas del seu cessament, les raons que han justificat el mateix”.

A aquest efecte, una vegada designat el Responsable del Sistema intern d'informació (persona física o òrgan col·legiat), per l'òrgan d'administració o òrgan de govern de cada administració i entitat del sector públic obligats per la Llei 2/2023 (article 13.1 i 2 en relació amb article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat), aquest haurà de ser notificat a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Qui ha de realitzar el tràmit?

D'ofici, qualssevol administracions públiques o entitats del sector públic incloses en l'àmbit d'actuació de l'Agència a què es refereix l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, que conforme a l'article 13.1 i 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, estiguen obligats a disposar d'un Sistema intern d'informació.

En concret, es troben obligats a notificar al Registre de Responsables de Sistemes Interns d'Informació de l'Agència (RRSII) els nomenaments i/o els cessaments dels seus Responsables de Sistemes les següents entitats:

 1. L'administració de la Generalitat.
 2. El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 3. Les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur, en relació amb la seua activitat administrativa i pressupostària.
 4. Les entitats integrants de l'administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del sector públic vinculades o dependents.
 5. Les universitats públiques valencianes i les entitats del sector públic vinculades o dependents.
 6. Les corporacions de dret públic, quant a les activitats subjectes a dret administratiu.
 7. Les associacions constituïdes per les administracions públiques, els organismes i les entitats públiques.

Documentació a aportar

 • Document que acredita la designació per l'òrgan competent de la persona física o òrgan col·legiat.
 • Document que acredita el cessament amb motivació per l'òrgan competent de la persona física o òrgan col·legiat

Termini de presentació

En el termini dels deu dies hàbils següents, tant del nomenament com, si escau, del cessament motivat del Responsable del Sistema intern d'informació.

Quant al termini màxim per a l'establiment de Sistemes interns d'informació, entre les obligacions de la qual es troba la designació del Responsable del Sistema, estableix la disposició transitòria segona, en els seus apartats 1 i 2, de la citada Llei 2/2023 el següent:

“1. Les Administracions, organismes, empreses i altres entitats obligades a comptar amb un Sistema intern d'informació hauran d'implantar-lo en el termini màxim de tres mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei”. Això és, fins al 13 de juny de 2023.

“2. Com a excepció, en el cas de les entitats jurídiques del sector privat amb dos-cents quaranta-nou treballadors o menys, així com dels municipis de menys de deu mil habitants, el termini previst en el paràgraf anterior s'estendrà fins a l'1 de desembre de 2023.”

Normativa aplicación

  

Realizació del tràmit

Realització mitjançant tràmit electrònic. A través del tràmit concret (Responsable del Sistema Intern de la Informació) de la seu electrònica de l'Agència Valenciana Antifrau, 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Obert durant tot l'any.

Per a realitzar la sol·licitud de presentació d'un escrit de manera electrònica, és necessari que el sol·licitant compte amb un certificat digital expedit per un prestador de serveis de certificació autoritzat o DNI electrònic, i actue en representació de l'administració o entitat pública corresponent.

Documentació necessària per a realitzar el tràmit per internet:

 • Imprés de notificació degudament emplenat.
 • Còpia o certificat que acredite la designació per l'òrgan competent de la persona física o òrgan col·legiat; i/o còpia o certificat que acredita el cessament amb motivació per l'òrgan competent de la persona física o òrgan col·legiat

Costos

No té taxes o impostos associats

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU - Q4601431B
C\ Navellos 14 Porta 3
46003 Valéncia (Valéncia)
Precarga de imagen Precarga de imagen