Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

CE - Declaració responsable de recepció d'obsequis de cortesia

Escut de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica > CE - Declaració responsable de recepció d'obsequis de cortesia

CE - Declaració responsable de recepció d'obsequis de cortesia

Descripció

Declaracions responsables de recepció d'obsequis de cortesia.

A aquest efecte, s'entendrà per obsequi de cortesia aquells objectes, mostres de cortesia habitual o atenció protocol·lària compresos dins dels usos i costums socials que provinguen d'una institució o d'una associació sense ànim de lucre i l'import del qual no excedisca de 50 euros.

Si l'obsequi de cortesia excedeix d'aquesta quantia es procedirà a la seua devolució, a excepció d'aquells que tinguen com a destí la biblioteca de l'Agència i en aquest cas se seguirà la Política de Donacions de llibres i altres materials bibliogràfics d'esta. L'Agència correrà, si escau, amb les despeses de devolució.

No serà necessari presentar declaració per la recepció de material de formació (carpetes, bolígrafs, etc.) o productes de publicitat el cost de la qual siga insignificant i objectivament idoni per a comprometre la imparcialitat del funcionari/a.

La recepció de qualsevol obsequi de cortesia quedarà registrada en el Registre d'Obsequis de Cortesia de l'AVAF, que serà de públic coneixement a través del portal de transparència.
 

Qui pot realitzar el tràmit?

El/la funcionari/a receptor de l'obsequi de cortesia.

Quan s'ha de presentar?

En els 10 dies hàbils següents a la recepció de l'obsequi de cortesia. 

Normativa d'aplicació

Realitzar el tràmit

S'haurà d'emplenar el tràmit específic habilitat en la seu electrònica de l'AVAF, denominat ‘CE - Declaració de recepció d'obsequis de cortesia’, emplenant el formulari en el qual es recollirà la data en què es realitza l'obsequi, la seua descripció, el seu valor econòmic o l'estimació d'este, la persona que el realitza, la persona receptora i el destí donat a este; i en el qual s'haurà d'adjuntar fotografia de l'obsequi rebut i resta de documentació que siga procedent.

 

Requisits de la sol·licitud

  • S'ha de signar la sol·licitud
  • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
  • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
  • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU - Q4601431B
C\ Navellos 14 Porta 3
46003 Valéncia (Valéncia)
Precarga de imagen Precarga de imagen