Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

CE - Comunicacions sobre activitats externes

Escut de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica > CE - Comunicacions sobre activitats externes

CE - Comunicacions sobre activitats externes

Descripció

Comunicacions del personal de l'AVAF dirigides a la persona responsable de la unitat administrativa corresponent o, si és el cas, titular de la seua Direcció, així com al servei de recursos humans, amb caràcter previ a la realització d'activitats externes per a les quals no es requerisca sol·licitud de compatibilitat segons la normativa aplicable, conforme al regulat en l'article 30 del Codi ètic.

Es consideren activitats externes a l'efecte de realitzar esta comunicació, entre altres, les enumerades en l'art. 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Es considera unitat administrativa de l'Agència, qualsevol de les relacionades en l'art. 18 del Reglament de funcionament i règim interior de l'AVAF.

La comunicació es realitzarà a la Direcció de l'Agència, quan no conste titular de la unitat administrativa, o quan la comunicació la realitze el propi responsable d'aquesta unitat.

La realització de l'activitat externa compatible no requereix autorització o pronunciament previ per part de l'AVAF per a dur-les a terme, perquè es tracta d'una comunicació, no d'una sol·licitud; sense perjudici que es puga dictar posteriorment una resolució de presa de raó i acceptació, si és el cas.

Qui pot realitzar el tràmit

 El/la funcionari/al fet que pretenga exercir qualsevol activitat externa a la prestació de serveis en l'AVAF, per a la qual no es requerisca sol·licitud de compatibilitat segons la normativa aplicable.

Terminis

Abans d'exercir qualsevol activitat externa, conforme al regulat en l'article 30 del Codi ètic.

Normativa d'aplicació

Realitzar el Tràmit

S'haurà de presentar la comunicació sobre activitats externes a través del tràmit específic habilitat en la seu electrònica de l'AVAF, denominat ‘CE - Comunicació d'activitats externes’; emplenant el formulari i adjuntant la documentació que siga procedent

Requisits de la sol·licitud

  • S'ha de signar la sol·licitud
  • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
  • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU - Q4601431B
C\ Navellos 14 Porta 3
46003 Valéncia (Valéncia)
Precarga de imagen Precarga de imagen